วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ประวัติโรงเรียนบ้านตูม

  • ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

                โรงเรียนบ้านตูม ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๑๔ ตั้งอยู่หมู่บ้านโนนศึกษา หมู่ ๒ ตำบลบ้านจันทน์
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เนื้อที่ ๓๒ ไร่ ๓ งาน ผู้ก่อตั้งคือ นายจาน นันทสมบัติ เปิดสอนครั้งแรก
ชั้นประถมปีที่ ๑ - ๔ มีจำนวนนักเรียน ๑๐๔ คน ผู้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก คือ นายสมศักดิ์ จันทร์งาม ปัจจุบันมีครู จำนวน ๒๔ คน พนักงานราชการ ๒ คน อัตราจ้าง ๑ คน นักการภารโรง ๒ คน นักเรียน จำนวน ๔๙๑ คน ผู้บริหารคนปัจจุบัน คือ นายชาติ จันดก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำการสอน ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขตบริการ มี ๔ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโนนศึกษา บ้านตูม บ้านบ่อศิลาและบ้านนาสีทอง

ที่ตั้ง
จังหวัดอุดรธานี เนื้อที่ ๓๒ ไร่ ๓ งาน
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ บ้านโนนศึกษา ตำบลบ้านจันทน์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๙๐
โทรศัพท์ ๐๔๒ – ๒๒๐๑๒๒ email บ้านตูม/mail.com
Website สังกัด(/) สพท.เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๓

สัญลักษณ์
บัวตูม หมายถึง ชื่อโรงเรียน (บ้านตูม) เป็นพลังของคนรุ่นใหม่ ที่พร้อมจะก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ฟันเฟือง หมายถึง การพัฒนาและสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง กรอบรูปสามเหลี่ยม หมายถึง การสนับสนุน การประสานงานความร่วมมือจากชุมชน ๓ หมู่บ้าน (เดิม)

สีประจำโรงเรียน
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความสะอาด ความปลอดภัย ปลอดจากอบายมุขสิ่งมัวหมองต่างๆ
สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรือง ความคิดสร้างสรรค์


สีประจำโรงเรียน
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความสะอาด ความปลอดภัย ปลอดจากอบายมุขสิ่งมัวหมองต่างๆ
สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรือง ความคิดสร้างสรรค์

ปรัชญาของโรงเรียน
การศึกษาสร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติ

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านตูมจัดการศึกษาแก่ประชาชนในวัยเรียน อย่างทั่วถึงเสมอภาค มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

ภารกิจของโรงเรียน
๑. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๒. พัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
๓.จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมความรับผิดชอบ และระเบียบวินัยของผู้เรียน
๔.จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้จักการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลและรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
๕.จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพ สุขนิสัย ห่างไกลยาเสพติด

เป้าหมาย
๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานของหลักสูตร
๒. มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนและสังคม
๓. มีความรู้ ทักษะ และสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
๔. มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด
๕. มีความรู้ ทักษะ และสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้การประกอบอาชีพและใช้ชีวิตประจำวันได้
จำนวนอาคารเรียน อาคารประกอบ

1. อาคารเรียน 5 หลัง 28 ห้องเรียน
2. อาคารเอนกประสงค์ 2 หลัง
3. บ้านพักครูหลังเดี่ยว 1 หลัง
4. บ้านพักครูแบบเรือนแถว 8 คูหา
ส้วม 3 หลัง 12 ที่

จำนวนนักเรียน - ก่อนประถม 76 คน
- ประถมศึกษา 254 คน
- มัธยมศึกษา 115 คน
รวมทั้งสิ้น 445 คน

รายชื่อครู และบุคลากรโรงเรียนบ้านตูม

ที่     ชื่อ -สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา

1 นายชาติ จันดก ผู้อำนวยการ ศษ.ม. 2 นายสังคม นันทสมบัติ รองผู้อำนวยการ ศษ.บ.
3 นายสมคิด หากันได้ ครู ศษ.บ.
4 นายทองอินทร์ สมศรีสุข ครู ค.บ.
5 นายสว่าง ชรินทร์ ครู ค.บ.
6 นายไพรจิตร บุญเพ็ง ครู ศษ.ม.
7 นายมัธยัสถ์ ทองธิราช ครูผู้ช่วย บธ.ม.
8 นางสาวนงค์ลักษณ์ หงษ์คำ ครู ค.บ.
9 นางศรีสวาท สมศรีสุข ครู ค.บ.
10 นางนิรมล ลินทา ครู ค.บ.
11 นางสมประดี บุญเพ็ง ครู ศษ.ม.
12 นางสาวนารี ลือภูเขียว ครู ศษ.ม.
13 นางอุดมศรี จันดก ครู ศษ.ม.
14 นางพิสมัย สิทธิสาร ครู ค.บ.
15 นางสาวพินทุ์ญาดา โสระเสาร์ ครู ค.บ.
16 นางสาวนงรัก ศรีสุขา ครู ค.บ.
17 นางสาวจิราพร ดุงศรีแก้ว ครู ศษ.ม.
18 นางละอองดาว นรินทร์ ครู ค.บ.
19 นางสาวปราณี พังคะบุตร ครูผู้ช่วย วท.บ.
20 นางพรสวรรค์ บุญญานุภาพ ครู ค.บ.
21 นางสาวชนิตา โคตรบุญมา ครูผู้ช่วย ศศ.บ.
22 นางสาวปิยะฉัตร พลสักขวา พนักงานราชการ ค.บ.
23 นางสาวอังคมาศ นันทสมบัติ พนักงานราชการ วท.บ.
24 นางธนิดา ขันตรี ครูอัตราจ้าง ศศ.บ.
25 นางสาวอุไร จันทร์ขาว พี่เลี้ยงเด็กพิการ บธ.บ.
26 นายธเนศ บุ้งทอง ครูธุรการ บธ.บ.
27 นางอ่อนสี บุดดีชา นักการ ป.4
28 นายอดุลย์ ปิยะมาตย์ นักการ ม.6
รวม - ผู้บริหาร
- ครู                                 19    คน
- พนักงานราชการ               2    คน
- ครูอัตราจ้าง                     1 คน
- ครูธุรการ                         1 คน
- พี่เลี้ยงเด็กพิการ              1 คน
- นักการ                           2 คน

กิจกรรมเด่นที่
 เป็น โรงเรียนแกนนำคุณธรรมชั้นนำ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ (1 ใน 5 โรงเรียนของ สพป.อด.3)
 เป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำระดับเหรียญทองการประกวดโครงงานคุณธรรมฯ ของ สพป.อด.3
เป็นโรงเรียนแกนนำการศึกษาพิเศษเรียนร่วม

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม โดยใช้ 14 กิจกรรมย่อย
- กิจกรรมนักออมน้อยตามรอยพ่อ
- กิจกรรมธนาคารความดี
- กิจกรรมคนดี 4 หมู่บ้าน
- กิจกรรมค่ายธรรมะ
- กิจกรรมสมาธิก่อนเรียน
- กิจกรรมความสะอาดห้องเรียน
- กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาความดี
- กิจกรรมใส่บาตรตอนเช้า
- กิจกรรมอาหารกลางวันร่วมกันประหยัด
- กิจกรรมขยะรีไซเคิล(ใครว่าหนู....ไร้ค่า)
- กิจกรรมส่งเสริมการอ่านนิทานคุณธรรม
- กิจกรรมไหว้สวยด้วยมือเรา
- กิจกรรมต้นไม้คุณธรรม
- กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน

 ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับยกย่องเป็นครูดีมีคุณธรรมของสำนักวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2550
 ครูได้รับการยกย่องเป็นครูดีมีคุณธรรมของสำนักวัฒนธรรม จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2550 จำนวน 9 ราย
 เป็นโรงเรียนอนุบาลต้นแบบ
มีครูอาสาวิจัยนักคิด (ห้องเรียนกระบวนการคิด)

 ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก สมศ.
- ก่อนประถม ดีมากทุกมาตรฐาน
- ประถม – มัธยม ดี 2 มาตรฐาน นอกนั้น ดีมาก

ประกาศเป็นโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง
 การพัฒนาบุคลากร – ครูดีในดวงใจระดับเขต 2 คนคือนางอุดมศรี จันดก และนางสาวนารี ลือภูเขียว
 ครูแห่งชาติ Teacher Award 1 คน คือ นางสาวนารี ลือภูเขียว
 ครูดีใจดวงใจระดับประเทศ (ปี 50) 1 คน คือ นางอุดมศรี จันดก
ครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 10 คน
ครูดีเด่นรางวัลคุรุสภาสายผู้สอน สาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ปี 53) 1 คน คือ นางพรสวรรค์ บุญญานุภาพ

กิจกรรมการแข่งขันและประกวดทักษะทางวิชาการที่เป็นตัวแทนของ
สพป.อด.3 แข่งขันและร่วมกิจกรรมระดับภาค 6
(1) โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป. 4-6
(2) โครงงานเพื่อสุขภาพ ระดับ ป. 4-6
(3) ศาสตร์คณิตกับชีวิตประจำวัน ระดับชั้น ม. 1-3
(4) ท่องอาขยานหมู่ ระดับชั้น ป. 4-6
(5) การขับร้องเพลงสากล (หญิง) ระดับชั้น ม. 1-3
(6) ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เมืองอุดรธานี

วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

ทุกวันนี้คุณยังชอบดื่มน้ำอัดลมกันอยู่หรือเปล่า ถ้าตอบว่าใช่ คุณคงต้องเปลี่ยนความคิดกันได้แล้วล่ะค่ะ เพราะเราจะพาคุณไปพบกับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ทำได้ง่ายๆ และก็มีรสชาติอร่อย ทั้งยังช่วยในเรื่องของการรักษา การป้องกันและการบรรเทาอาการต่างๆ ได้อีกด้วย แล้วคุณจะดื่มมากเท่าไหร่ก็ไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายของคุณอย่างแน่นอนค่ะ

1.น้ำลูกเดือยทรงเครื่อง
สรรพคุณ : ช่วยขับปัสสาวะ ช่วยเจริญอาหารบำรุงกระดูก บำรุงสายตา
วิธีทำ : นำลูกเดือยและข้าวมันปูกล้องต้มจนเปื่อย แล้วปั่นรวมกัน จากนั้นก็กรองแยกกากออก โรยเกลือเล็กน้อย ก่อนเสิร์ฟนำไปแช่ตู้เย็นให้เย็น หรือดื่มตอนอุ่นๆ ก็ได้

2.น้ำงาดำ
สรรพคุณ :ช่วยรักษาระดับคอเรสเตอรอล ป้องกันไม่ให้เกิดหลอดเลือดอุดตัน หรือหลอดเลือดแข็งตัว บำรุงประสาท แก้เหน็บชา ลดอาการนอนไม่หลับ ป้องกันอาการท้องผูกและเบื่ออาหาร
วิธีทำ :นำงาดำป่น งาขาวป่น ถั่วเหลืองป่นผสมน้ำต้มจนเดือด และใส่น้ำตาลทรายแดงสักหน่อย โรยเกลืออีกสักนิด ก็จะได้น้ำงาดำอร่อยๆ อุ่นๆ พร้อมดื่มได้ทุกวัน

3.โอวัลตินปั่นวุ้นธัญพืช
สรรพคุณ :ในโอวัลตินไฟว์เกรนส์จะมีส่วนผสมของธัญพืชทั้ง 5 ชนิดที่เข้าไปช่วยรักษาสมดุลในร่างกายให้แข็งแรงและสดใส ส่วนลูกเดือยต้มสุกก็มีฤทธิ์เป็นยาเย็น ช่วยแก้ร้อนใน ถั่วเหลืองก็ช่วยลดคอเรสตอรอลและป้องกันโรคหัวใจได้
วิธีทำ :นำโอวัลตินแบบผงหรือโอวัลตินไฟว์เกรนส์มาชงใส่นมข้นหวานแล้วปั่น จากนั้นก็นำวุ้นธัญพืช (ผงวุ้นสำเร็จรูปต้มกับน้ำ แล้วเติมธัญพืช) มาตัดเป็นชิ้นแล้วใส่ลงไปในแก้ว

4.สมูธตี้โยเกิร์ตจมูกข้าวสาลี
สรรพคุณ :โยเกิร์ตและผลไม้ที่ใช้เป็นแหล่งรวมวิตามินทั้งบีและซี ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ ช่วยรักษาสุขภาพลำไส้ใหญ่ จมูกข้าวสาลีมีใยอาหารป้องกันท้องผูก และมีวิตามินอี ซึ่งสามารถป้องกันโรคต้อกระจก
วิธีทำ :จมูกข้าวสาลีผง โยเกิร์ตรสธรรมชาติหรือรสผลไม้รวม น้ำส้มคั้น กล้วยหอม น้ำผึ้งแทนหรือน้ำตาลทรายแดง และน้ำแข็ง นำมาปั่นรวมกัน

5.น้ำเต้าหู้ผสมเต้าฮวยธัญพืช
สรรพคุณ :ช่วยในการขับถ่าย ป้องกันมะเร็งทางเดินอาหาร และในถั่วเหลืองจะมีเลซิทิน ซึ่งเป็นสารบำรุงสมอง เพิ่มความจำ ลดไขมัน และลดคอเรสเตอรอลในร่างกาย
วิธีทำ : นำถั่วเหลืองบดด้วยเครื่องพร้อมกับน้ำเปล่า กรองกากออก นำน้ำนมที่ได้ตั้งไฟอ่อนๆ เติมเกลือเล็กน้อย คนเรื่อยๆ แล้วเติมน้ำตาลตามใจชอบ จากนั้นก็เทใส่เต้าฮวยธัญพืช (ผงเต้าฮวยสำเร็จรูปทำตามขั้นตอนแล้วเติมธัญพืชที่ชอบก่อนที่จะจับตัวเป็นวุ้น) ที่ตัดเป็นแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆ ลงไปในแก้วน้ำเต้าหู้ ได้ทั้งน้ำได้ทั้งเนื้อ อิ่ม!

ตลอดการทำงาน 5 วัน มารักษาสมดุลให้กับร่างกาย ด้วยเครื่องดื่มที่ผสมธัญพืช 5 ชนิด ที่หาดื่มได้ง่ายๆ ไม่เสียเวลา และทำเองได้ง่ายๆ สามารถดื่มตอนเย็น ก่อนนอน ดื่มตอนเช้าหรือดื่มเป็นของว่างระหว่างวันการทำงาน ก็ทำให้ร่างกายของคุณได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ครบทั้ง 5 ธาตุของร่างกาย ส่งผลให้ตลอดอาทิตย์นั้นคุณรู้สึกสดชื่นและมีสุขภาพแข็งแรงในระยะยาวค่ะ
เรื่อง ศรัญญา โรจน์พิทักษ์ชีพ

วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ  นางสาวปราณี   ชื่อสกุล    พังคะบุตร       
  สัญชาติ    ไทย    เชื้อชาติ     ไทย  ศาสนา     พุทธ     เกิดวันที่     29    เดือน  ตุลาคม     ..     2526
ภูมิลำเนาบ้านเลขที่      92         หมู่ที่        3          ถนน       -     ตำบล    บ้านจันทน์
อำเภอ          บ้านดุง                   จังหวัด      อุดรธานี      รหัสไปรษณีย์       41190
โทรศัพท์        -   มือถือ  08 –62239296

ชื่อบิดา        นายบุญศรี   พังคะบุตร                           อาชีพ  ประกอบอาชีพทำนา
 มารดา        นางคำปลิว  พังคะบุตร                            อาชีพ  ประกอบอาชีพทำนา
ชื่อคู่สมรส        -
ความสามารถพิเศษ
1.   คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
2.   ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
3.   ขับรถยนต์ได้
4.   งานฝีมือด้านใบตอง การแกะสลักผลไม้ และการทำอาหาร
5.    ร้องเพลง ฟ้อนรำ 
ประสบการณ์การทำงาน
  โรงพยาบาลอุดรธานี
  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
  โรงเรียนเทศบาล  4 และ เทศบาล 7
  โรงเรียนบ้านถ่อนนาลับ
  โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา
  โรงเรียนบ้านทรายมูล
  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านตูม สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ประวัติด้านการศึกษา
     การศึกษาระดับปริญญาตรี (วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต) สถาบันราชภัฏอุดรธานี            
                     อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี   ระหว่างปีการศึกษา 2546 2550
     การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4– 6 ) โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 
                      ตำบลบ้านจันทน์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  ระหว่างปีการศึกษา 2542 – 2544
     การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 )  โรงเรียนบ้านจันทน์   
      ตำบลบ้านจันทน์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี    ระหว่างปีการศึกษา 2538 – 2541
     การศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 6  โรงเรียนบ้านทรายมูล  
      ตำบลบ้านจันทน์ อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี    ระหว่างปีการศึกษา 2531 – 2537
3. ประวัติการทำงาน
                ตำแหน่งครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3  ระหว่าง  20 พฤษภาคม  2550  ถึง 20 พฤษภาคม     2551 รวมอายุงาน 1   ปี 
 ตำแหน่งครูอัตราจ้างโรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3  ระหว่าง  24 พฤษภาคม  2551 ถึง 15 พฤศจิกายน 2551 รวมอายุงาน  6  เดือน
ตำแหน่งครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านทรายมูลอำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3 ระหว่าง 16พฤศจิกายน 2551 ถึง 31 มีนาคม 2552
รวมอายุงาน  5  เดือน
ตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือนโรงเรียนบ้านถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3  ระหว่าง 1 มิถุนายน 2552  ถึงปัจจุบัน
รวมอายุงาน 1 ปี  1 เดือน
ปัจจุบันผู้ช่วยโรงเรียนบ้านตูม สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สอนกลุ่ม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้